Ons clubreglement

De No-Bikers is een recreatieve mountainbikeclub uit Bertem die in 1994 is ontstaan uit de passie voor het mountainbiken/fietsen.
De oprichting gebeurde door enkele vrienden uit de omgeving van de Geenstraat in Bertem. Het doel van de club is om onze leden op een gezonde manier van de fietssport te kunnen laten genieten en dit alles in een leuke groepsgeest.


Dit reglement vervangt het intern clubreglement van mei 2020.


Artikel 1 – Dagelijks Bestuur – Medewerkers van het Bestuur – De Algemene Vergadering

Artikel 1A: Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is een officieel orgaan binnen de club en bestaat uit een voorzitter, secretaris, kassier en algemeen medewerker. Van een bestuurslid wordt verwacht dat zij of hij minstens een derde van de ritten per jaar meefietst om zo de nodige kennis te hebben over het verloop en leven binnen de club. In onderling overleg neemt het Dagelijks Bestuur beslissingen over de goede werking van de club, die het nadien meedeelt aan de leden. Dit kan zowel mondeling als via elektronische weg gebeuren. Bestuursvergaderingen vinden minstens tweemaal per jaar plaats en dit buiten de jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien nodig kan het Dagelijks Bestuur in samenspraak met zijn Medewerkers uitzonderlijk een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

Het Bestuur is bereikbaar via e-mail op volgend adres: bestuur@nobikers.be.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is terug te vinden op onze website www.nobikers.be
Bekijk hier de samenstelling van het Bestuur. 


Artikel 1B: De Medewerkers van het Dagelijks Bestuur

De Medewerkers van het Dagelijks Bestuur zullen enkele taken binnen de club op zich nemen maar hoeven daarom niet de titel van bestuurslid te dragen. Dit kan gaan om bv. beheer website, sociale media, ledencontact of andere club gerelateerde zaken. In geval van belangrijke stemmingen en advies kan het Dagelijks Bestuur te allen tijde de Medewerkers oproepen om deel te nemen aan stemmingen of belangrijke vergaderingen. Dit alles
in het welzijn van de club. 

 

Artikel 1C: De jaarlijkse Algemene Vergadering

Jaarlijks organiseert het Dagelijks Bestuur een Algemene Vergadering voor hun leden. De Algemene Vergadering vindt steeds in de maand september plaats. Dit bij de start van het nieuwe fietsseizoen dat loopt van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgend jaar. Alle bestuurlijke functies worden jaarlijks opnieuw opengesteld tijdens deze Algemene Vergadering zodanig dat de leden die zich geroepen voelen om tot het Dagelijks Bestuur toe te treden, zich kunnen voorstellen of melden. Tijdens de Algemene Vergadering wordt ook een balans van het voorbije seizoen opgemaakt
en wordt er vooruitgeblikt op het komende fietsjaar. Elk lid krijgt er de kans om op een correcte en constructieve manier zijn mening te geven over de werking van de club. 
BELANGRIJK: De aanwezigheid van alle leden op de Algemene Vergadering is sterk aanbevolen. 

 


Artikel 2: Fietsende leden & lidgeld

Om iedereen de kans te geven maximaal te kunnen genieten van zijn passie voor het fietsen, rijden wij in twee groepen. 
Elke groep beschikt over een kalenderverantwoordelijke die op de Algemene Vergadering wordt aangesteld.

Artikel 2A: Onze fietsgroepen

  • De PRO’S volgen de kalender die werd opgesteld door hun kalenderverantwoordelijke. In deze groep ligt de nadruk voornamelijk op mountainbiken door veld- en boswegen of onverharde wegen. Nu en dan opteren zij om aan toertochten in de buurt deel te nemen. Ook tochten georganiseerd door clubleden zelf, zelfs buiten onze provincie zijn niet uitgesloten. Deze zijn eerder beperkt opgenomen in de kalender. De Pro’s zullen telkens ritten van 40 tot 60 km fietsen op zondag. U dient in gezonde fysieke toestand te zijn en over een degelijke basisconditie te beschikken.
    Bekijk hier de kalender van de Pro’s

 

  • De STARS beperken zich tot wegritten op asfalt of verharde wegen. Ook hun kalenderverantwoordelijke zorgt voor een afwisselende kalender. 
    Hou er rekening mee dat u wenselijk afstanden van minstens 40 km kan afleggen en dit aan een gemiddelde snelheid van ongeveer 21 km per uur. Dit om het toch sportief fietsen te kunnen houden voor al de groepsleden. U dient in gezonde fysieke toestand te zijn en over een degelijke basisconditie te beschikken. Wanneer er Pro’s aansluiten bij ritten van de Stars dienen zij zich aan de fietsregels van de Stars houden. 
    Bekijk hier de kalender van de Stars

Voor beide groepen geldt ons motto “samen uit, samen thuis” en dit als fietsende vrienden. Het dragen van een fietshelm tijdens de clubritten is verplicht voor elk lid!

Artikel 2B: Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 100 euro per persoon.
Dit bedrag dient vóٕór 30 september van elk jaar te worden gestort op de KBC-clubrekening met nummer 431-1539354-28. Dit met vermelding van “uw naam + lidgeld” (zie ook artikel 7: Activiteiten). Door het lidgeld te betalen gaat elk lid akkoord met dit clubreglement.


Artikel 3: Nieuwe leden

Elke kandidaat (minstens 15 jaar) rijdt drie tot zes maanden spontaan en op regelmatige basis met ons mee om kennis te maken met onze club, onze gewoontes en de andere clubleden. In deze periode kan/mag het mogelijk nieuwe lid gratis meefietsen en zal zij/hij ook gratis verzekerd zijn. Dit alles mits het respecteren van ons clubreglement! Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal haar of zijn lidmaatschap definitief worden en
dient zij/hij voor de eerste maal het lidgeld te voldoen. Het nieuwe lid zal de aangepaste No-Bikerskleding kunnen bestellen bij een volgende
clubbestelling (twee keer per jaar) of bij een totaal nieuwe outfit.


Artikel 4: Kleding

Verdedig je clubkleuren is één van onze leuzes! Elk lid is verplicht om zijn actieve No-Bikers clubkleding te dragen tijdens onze gezamenlijke ritten.
Wij trachten om elke drie jaar een nieuwe outfit of een nieuw design te ontwerpen. Hiertoe richt het Bestuur een werkgroep op uit actieve leden die zich hiervoor vacant hebben gesteld. Door regelmatig mee te fietsen én per jaar éénmalig mee te werken aan een activiteit (bv. Aprilse Grill) om voor clubinkomsten te zorgen zal elk lid een aanzienlijke korting opleveren bij het uitkomen van de totaal nieuwe outfit. Ook voor extra sportieve activiteiten beschikken wij over clubkleren.


Artikel 5: Kalender

Op regelmatige basis maken de kalenderverantwoordelijken een kalender per groep met wekelijkse zondagsritten. Zij zorgen voor een afwisselend en gevarieerd programma, afhankelijk van haalbaarheid en rekening houdend met suggesties of opmerkingen van de clubleden. Er is telkens een gezamenlijk vertrekuur op het Dorpsplein van Bertem voor beide groepen:

  • Zomeruur: vertrek om 8.00 uur
  • Winteruur: vertrek om 9.00 uur

Dit tijdstip wordt ook aangekondigd/herhaald in onze WhatsApp-groep “NB Fiets” door de kalenderverantwoordelijken. Bij extreme weersomstandigheden of verre verplaatsingen kan het vertrekuur per groep worden aangepast of kan de rit zelfs geannuleerd worden. Na de rit komen Pro’s en Stars samen om wat na te praten op café. Wij proberen zoveel mogelijk langs te gaan bij onze sponsors.


Artikel 6: Verzekering

Voor onze fietsende leden heeft de club een ‘verzekering verenigingsleven’ (KBC) afgesloten. Deze polis omvat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een verzekering rechtsbijstand en een verzekering lichamelijke ongevallen waaronder de kosten voor geneeskundige verzorging
(een franchise wordt in rekening gebracht). De kostprijs van deze verzekering zit verwerkt in het jaarlijks lidgeld. Opgelet, leden die individueel of in groep fietsen buiten de officiële clubkalender zullen niet verzekerd zijn via de clubverzekering. Leden dienen persoonlijk hun verzekeringscontracten (ziekenfonds) na te kijken en na te gaan of zij hiervoor zijn verzekerd. Leden hebben ook nog altijd de mogelijkheid om zich te verzekeren via de Vlaamse Wielerbond via www.vwb.be en lid te worden. Ook deze verzekering biedt een uitgebreid gamma aan dekkingen. 

Ook zullen wij een extra ‘evenementenverzekering’ afsluiten, bijvoorbeeld voor ons eetfestijn waar mogelijk ook externen onze club een handje komen toesteken. Ook zij zijn dan verzekerd in deze polis!


Artikel 7: Activiteiten

Jaarlijks organiseren wij enkele interne evenementen voor alle leden zoals de 100 km, een rit naar zee, een weekend, nieuwjaarsfeest, enzovoort.
In sommige gevallen heeft het lid de mogelijkheid om zijn partner mee te brengen naar deze activiteiten. 
Elk jaar krijgt elk lid de mogelijkheid zich tijdens de Algemene Vergadering te engageren voor de organisatie van één van deze activiteiten. De minimumleeftijd om als organisator op te treden voor een activiteit is 18 jaar. Vooraf wordt op de Algemene Vergadering ook een budget per activiteit vastgelegd dat de clubkas zal toesteken. Elk lid kan ook op dat moment dus genieten van een verlaagde kostprijs dankzij de clubkas.
Jaarlijks organiseren wij in de maand januari een nieuwjaarsreceptie, deze is gratis voor onze leden en hun gezin. Dit alles zolang de club over de nodige financiële mogelijkheden beschikt!


BELANGRIJK:
De organisatie van één extern evenement (ons eetfestijn) vormt onze grootste bron van inkomsten. Daarom wordt op de dag van deze activiteit een maximale inspanning verwacht van elk actief lid en indien mogelijk ook van zijn/haar partner en/of kinderen. Elk lid zal nadien maximaal kunnen meegenieten van allerhande financiële tussenkomsten van de clubkas in activiteiten en (fiets)kleding.


Artikel 8: Website & sociale media

De club heeft sinds januari 2024 een vernieuwde, officiële website: www.nobikers.be . Deze website bevat algemene clubinformatie zoals: samenstelling Bestuur, het clubreglement, fietskalenders, nuttige info en foto’s van activiteiten of ritten. Het Bestuur zal de leden hierover informeren en de nadruk leggen dat wij hun privacy zeer nauwgezet zullen respecteren. Ook op sociale media (Facebook en Instagram) is onze club actief. Ook hier zullen wij de link leggen naar onze website www.nobikers.be en de privacy van onze leden respecteren. Bij vragen of opmerkingen aangaande de website of sociale media dient het lid zich te wenden tot het Bestuur van de club. Het Bestuur zal dan op haar beurt deze evalueren en indien nodig acties ondernemen. Bij opstart van de nieuwe website op 21/01/2024 kreeg elk lid een mail (met leesbevestiging) met aangepast ingesloten clubreglement en info over de privacy politiek (zie artikel 9) van de club. In dit schrijven werd gemeld dat elk lid één maand de tijd had om te reageren op onze privacy regels. Indien het Bestuur géén reactie ontving van hun leden voor 21/02/2024 besluiten zij dat de leden akkoord zijn met de voorgestelde Privacy regels van 21/01/2024.


Artikel 9: Privacy

 


Artikel 10: Missie, waarden en leuze


In haar missie definieert de club haar bestaansgrond en de waarden tonen aan wie wij zijn en waar wij voor staan.

Onze missie:
In een vriendschappelijke en familiale sfeer de passie voor het fietsen op een sportieve, gezonde
én ontspannende manier ‘samen’ beoefenen.

Onze waarden:
Wij engageren ons om graag te fietsen.
Wij juichen teamspirit toe.
Wij tonen respect voor natuur en milieu.
Wij respecteren het verkeersreglement en dragen bij tot de verkeersveiligheid.
Wij steken met onze familie een helpende hand toe op ons jaarlijks eetfestijn.